1

آیا برای مدیر عامل مزایای رفاهی از قبیل : حق مسکن ، بن خواربار و … هم شاملش میشه و میتونیم در لیست بیمه برای ایشون لحاظ کنیم یا فقط حقوق پایه و پایه سنوات باید در لیست بیاریم؟

در حال حاضر که هر واریزی به حساب تجاری به عنوان فروش تلقی میشه و از طرفی واریزی از طرف جاری شرکا هم درآمد تلقی میشه با این حساب به چه صورت میتوانیم در صورت نیاز برای مواقعی جهت کمک به پاس کردن چکهای شرکت و پرداخت برخی هزینه ها از ” حساب جاری شرکا ” استفاده کنیم که از ظرف سازمان درآمد به حساب نیاد ؟

Answered question