6

مزد ثابت شامل چه مواردی از حقوق پرداختی است و شامل کدام موارد نمی شود؟؟

Edited question