17

چهار مورد از وظایفی که حسابرسان در قبال آنها مسئولیت دارند را بیان کنید.

Edited question