4

منظور از مزد یا حقوق متوسط در تعیین مستمری ازکارافتادگی چیست؟

Edited question