5

کارگر در پایان هرسال چه مقدار از مرخصی خود را می‌تواند ذخیره کند و چه مقدار را می‌تواند از کارفرما مطالبه کند؟

Answered question