11

آیا آژانس و تورهای گردشگری از مالیات بر درامد و ارزش افزوده معاف هستند ؟

وضعیت این مورد را به منتشر شده تغییر داد