1

با سلام

لطفا کتاب حسابداری صنعتی از مقدماتی تا پیشرفته و کتاب تهیه و تنظیم صورتهای مالی معرفی کنید. تشکر

Answered question