5

کارگری که در طول ماه بعضی ایام صبح و بعضی ایام بعدازظهر سر کار خود حاضر می‌شود مشمول حق نوبت کاری می‌شود.

Answered question