5

برای پلمب دفاتر قانونی تا چه زمان فرصت وجود دارد و در صورتی که شخص در طی سال مالی دفاتر خود را پلمب کند قابل قبول می باشد ؟

Answered question