7

چه خطاهایی در تحریر دفاتر موجب رد دفاتر و علل الراس شدن شرکت میشود ؟

Edited question