4

چه مواردی از ارسال فهرست معاملات معاف می باشند ؟

Edited question