9

نحوه اخذ کد اقتصادی را توضیح دهید

Edited question