34

برای برقراری کفالت پدر و مادر در سازمان تامین اجتماعی ایشان چه شرایطی باید داشته باشند ؟

و در صورت داشتن شرایط چگونه می توانم پدر و مادر خود را تحت تکفل قرار دهم ؟

آیا باید به شعبه مراجعه نمایم ؟

Edited question