4

در نرم افزار بيمه سازمن تامين اجتماعي كد مشاغل يا شهر اگر نداشته باشيم بايد از كجا تهيه كنيم؟

Edited question