1

سلام حق شیفت تابع مزد مبنا است یا مزد

یعنی مثلا اگر حق شیفت من ۲۲.۵ درصد باشد

درصد مورد نظر را از مزد مبنا میگره یا مزد؟

ممنون

Answered question