1

یک کارمند جدید از ماه شهریور به مجموعه ما اضافه شده و برای پرداخت مالیات حقوق این کارمند دو ابهام داشتم:

حقوق این کارمند پس از کسر موارد مشمول مالیات حقوق و دو هفتم مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ شده است ، با توجه به اینکه معافیت سالیانه ۵.۶۰۰.۰۰۰ میباشد و این کارمند ۵ ماه گذشته در شرکت حضور نداشته با این حساب مبلغ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت معافیت مالیاتی را میتوان در حقوق ایشان برای ماه شهریور میتوان منظور کرد؟ (سپاسگذار میشم اگر امکان داشته با مثال حقوق اعلام شده محاسبه بفرمایید)

آیا میتوانیم از مبلغ مالیات ۲۸ میلیون ، ۷.۵۰۰.۰۰۰  بابت مالیات شهریور را ازش کم کنیم و باقیمانده مبلغ مالیات را در حقوق های ماه دیگر یعنی ”  مهر و آبان ” استفاده کنیم؟

Answered question