6

پرداخت حقوق و دستمزد باید از حساب شرکت باشد یا می تواند از حساب تنخواه هم باشد؟

Answered question