22

برای پلمب دفاتر قانونی به کجا باید مراجعه کنیم ؟

و برای پلمب دفاتر قانونی سال ۱۴۰۰ تا چه زمانی مهلت وجود دارد ؟

Edited question