7

آیا بین نسبت مالکانه و نسبت بدهی ارتباطی وجود دازد ؟

Answered question