28

در ضمن حسابرسی سال ۹۹ به دلیل معامله با اشخاص وابسته حسابرس درخواست تهیه صورت جلسه ماده ۱۲۹ نموده لطفا در صورت امکان نمونه این صورت جلسه را در سایت قرار دهید .

Answered question