38

بابت قسط بندی کردن مالیات ارزش افزوده پاییز به اداره دارایی مراجعه کردم که به من گفتند برای تقسیط باید یه درخواست بدم لطف می کنید یه نمونه درخواست تقسیط مالیات بر ارزش افزوده برای من ارسال کنید .

Answered question