5

هزینه کارمزد بانکی جزو گروه هزینه های مالی می باشد یا هزینه های اداری و تشکیلاتی ؟

Answered question