21

ویژگی های مدارک موید چیست و چه چیزی را تحت تاثیر قرار میدهد؟

Edited question