5

آیا پرداخت حق اولاد ضروری است ؟ و اگر کارمندی مشمول آن باشد ولی توسط کارگاه پرداخت نشود جریمه دارد؟ و منظور از داشتن ۷۲۰ روز سابقه منظور در کارگاهی که مشغول به کار است یا کل سابقه کارمند بررسی میشود ، در واقع وقتی ی کارمند جدید وارد شرکت شد اگه قبلا در کارگاه های قبلی سابقه داشته باشد ملاک پرداخت حق اولاد است ؟ یا کار در همین کارگاه ؟

Edited question