75

با سلام. سوال بنده در خصوص پرداخت بیمه درمان تکمیلی توسط کارفرما است.

چنانچه شرکتی قرارداد بیمه درمان تکمیلی با هیچ ارگانی نداشته باشد. با توجه به معافیت ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم در خصوص هزینه های درمانی پرداختی برای افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، امکان پرداخت هزینه های انجام شده پرسنل توسط کارفرما به صورت مستقیم و غیر مستمر همراه با حقوق پرسنل با ارائه مستندات مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد؟ و مبالغ پرداختی از درآمد مشمول مالیات افراد کسر می شود؟

در خصوص مشمول بیمه بودن هزینه های پرداخت شده به این صورت در قانون چه بخشنامه ای وجود دارد؟

در حالت کلی انجام این کار از نظر قانونی صحیح می باشد؟

Answered question