5

به چه شرطی به بازماندگان بازنشسته فوت شده مستمری تعلق می گیرد ؟

Answered question