26

در ابتدای دی ماه هستیم و در گزارش نه ماهه شرکت (الف) سود خالص هر سهم ۲۰۰ تومان گزارش شده است . اگر پیش بینی ها برای سود سال جاری ۲۷۰ تومان و برای سال بعد ۴۰۰ تومان باشد نسبت P/E فوروارد شرکت چند است ؟

۱ ) ۵.۸۹
۲ ) ۵.۴۵
۳ ) ۵.۴۰
۴ ) ۴.۸۴

Edited question