28

اظهارنامه ارزش افزوده ارسال کردم وقبض هم بابت اظهارنامه ارسالی صادر شده ولی فراموش کردم که تز قبوض صادره  پرینت بگیرم .

حالا ازکدوم قسمت میتونم همون قبض که قبلا صادر شده رو پرینت بگیرم.؟؟

Edited question