7

منظور از چک های معوق در تهیه صورت مغایرت بانکی چیست ؟

Answered question