5

به چه شرطی شخصی که ازدواج کرده کمک هزینه ازدواج دریافت می نماید و مبلغ آن چقدر می باشد ؟

Answered question