5

با سلام

آیا پزشکانی که دارای مطب می باشند مشمول ارسال گزارش فصلی ماده ۱۶۹ مکرر هسنتد با خیر؟

از تاریخ ۹۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۹۲/۰۳/۰۴ مشمول جریمه ۲% صدور صورتحساب و ۱ درصد عدم ارسال شده ام .که احتمالاً تا پایان سال ۹۳ این روند ادامه داشته باشد ؟

با عنایت به ابلاغیه دادنامه دیوان عدالت ادای به شماره ۳۷۹ تاریخ ۹۶/۰۴/۲۷ ابطال هرنوع فعالیت اقتصادی در خصوص مشمولیت ارسال گزارش فصلی پزشکان ماده ۱۶۹ مکرر از تاریخ ۹۴/۰۳/۰۴ تا ۹۴/۱۲/۲۹ غیر مشمول می باشند . با توجه به اصلاحیه قانون از ابتدایی سال ۱۳۹۵ که لازم اجرا شده است . آیا پزشکان مشمول ارسال گزارش فصلی ماده ۱۶۹ مکرر می شوند ؟ با تشکر

Edited question