4

برای صدور فاکتور فروش مطابق نمونه اداره دارایی آیا یک نوع فاکتور وجود دارد و یا می توان فاکتور را به شکل دیگری نیز صادر نمود ؟

Answered question