7

در صورتی که مرخصی کارمند به جمعه بخورد یعنی چهارشنبه و پنج شنبه را مرخصی بگیرد آیا جمعه هم جزو مدت مرخصی او محسوب می شود ؟

Answered question