31

حقوق و مزایای بنده در سال ۹۹ مجموعاً معادل ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه بوده ، با توجه به بخشنامه افزایش مزد سال ۱۴۰۰ دریافتی من در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود ؟

Answered question