34

با توجه به اینکه خرید از کشورهای خارجی مشمول زمان بوده و از زمان ارسال وجه تا زمان تحویل کالا بین ۴ تا ۶ ماه زمان می باشد آیا راه حل مناسبی برای ثبت هزینه خواب سرمایه جهت ارائه به دارایی بعنوا هزینه های قابل قبول می باشد

Answered question