4

فرض کنید در اولین روز کاری هفته قیمت پایانی سهام الف به ترتیب ۳۵۰ تومان باشد . بافرض سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومانی ، حجم مبنای سهم برای هفته اتی چه تعداد خواهد بود. لازم به ذکر است که طی ۲ روز کاری اول هفته سهم با صف خرید روبرو بوده و در سه روز کاری بعد ۲ روز اول صف فروش و روز آخر متعادل مثبت۳ معامله شود. ؟( گزینه ها بر حسب میلیون هستند )

۱ ) ۲.۸
۲ ) ۲.۷۸
۳ ) ۵.۶
۴ ) ۵.۶۵

Edited question