3

مرخصی زایمان از چه تاریخی باید صورت گیرد(چند وقت قبل زایمان ) و کارفرما در این خصوص باید چه کار هایی انجام دهد و برگشت به کار کارمند باید حتما ثبت شود یا می تواند بعد از استفاده از مرخصی ترک کار صورت گیرد.

Edited question