6

شرکت بتا فاقد بدهی است و ۲۰۰،۰۰۰ سهم دارد. اگر نیمی از ساختار سرمایه خود را به بدهی تبدیل کند هزینه بهره ای معادل ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال خواهد داشت. سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت در نقطه بی تفاوتی چند میلیون ریال است؟

۱ ) ۵۰،۰۰۰
۲ ) ۱۰۰،۰۰۰
۳ ) ۱۵۰،۰۰۰
۴ ) ۲۰۰،۰۰۰

Edited question