36

با سلام ممنون میشم اگه جواب سوال پایین رو بفرمایید

چنانچه شرکت پیمانکاری آلفا مبلغ کل پیمان شماره ۱۰۰را طی سه صورت وضعیت برای کارفرما ارسال کرده باشد. صورت وضعیت اول به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ وصورت وضعیت دوم به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ و وضعیت سوم به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال باشد:کارفرما پس از تاییید واعمل کسورات قانونی ان را پرداخت مینماید لازم به توضیح است که قسط مبلغ پیش دریافت پیمانکار۵۰۰۰۰۰ریال میباشد

مطلوبست :انحام محاسبات ونحوه ثبت مربوط به صورت وضعیت دوم در دفاتر پیمانکار وکارفرما

Answered question