7

مبنا و روش محاسبه عیدی چگونه میباشد

Edited question